ฐานความรู้

ค้นหาบทความเกี่ยวกับข้อมูลของแต่ละฟีเจอร์ คำแนะนำในการแก้ไขปัญหา
และข้อมูลทางเทคนิคอื่นๆ เกี่ยวกับบริการของ Hostinger

How can I change max_input_vars?

Modified on:
php max_input_vars max_input_vars php.ini .htaccess

The Max Input Var value represents how many variables your website can use. Depending on your script or website, you may need to change this value. For example, it's recommended to set this value to 3000 for WordPress. Having a lower value can have an effect on your website's performance, as well as cause issues with your Plugins or Theme.

To change Your account's max_input_vars value, access your website's Control Panel and search for the PHP Configuration menu. You can also just type "PHP" into the Search Bar at the top of your Control Panel page.

A new page will open containing Your Account's PHP Settings. Set the value you wish to use in the last field named Max Input Vars and click Save.