ฐานความรู้

ค้นหาบทความเกี่ยวกับข้อมูลของแต่ละฟีเจอร์ คำแนะนำในการแก้ไขปัญหา
และข้อมูลทางเทคนิคอื่นๆ เกี่ยวกับบริการของ Hostinger

How to create additional FTP accounts?

Modified on:
ftp additional accounts user users

Multiple FTP accounts are great if more than one user will be accessing your website's files. You can also restrict the new account's access by allowing it to access only specific folders.

To create a new FTP account, head over to your website's Control Panel and locate FTP Accounts menu.

In there, you will notice 2 fields at the top of the page. Select Directory and Create a New FTP Account. First, you should Select a Directory that the account will be able to access. Selecting /public_html/ will allow access to all of your website's files. Now in the Create a New FTP Account field, you can choose a username for your account and a password for it. Using the Generate option is highly recommended for a secure password.