ฐานความรู้

ค้นหาบทความเกี่ยวกับข้อมูลของแต่ละฟีเจอร์ คำแนะนำในการแก้ไขปัญหา
และข้อมูลทางเทคนิคอื่นๆ เกี่ยวกับบริการของ Hostinger

My WordPress site is slow. How can I speed it up?

Modified on:
slow wordpress speed up wordpress optimize wordpress

As your website grows and becomes bigger, it's only natural that in some time it gets slower and takes longer to load. In this case, you need to optimize your website. How you may ask? Well, that's a good question. Bigger projects require constant attention to optimizations, downsizing your image sizes and enabling caching/compression solutions is the best way to start. To find out exactly what's causing the slow loading speeds it's highly recommended to use GTMetrix.

To keep your website running as smoothly as possible we've made these tutorials just for you! Thankfully, WordPress can be easily optimized with just a couple of plugins and configurations:

  1. https://www.hostinger.com/tutorials/wordpress/how-to-install-and-configure-wp-super-cache-caching-plugin-on-wordpress
  2. https://www.hostinger.com/tutorials/how-to-setup-cloudflare-for-wordpress
  3. https://www.hostinger.com/tutorials/wordpress/how-to-defer-parsing-of-javascript-in-wordpress
  4. https://www.hostinger.com/tutorials/wordpress/how-to-optimize-wordpress-images
  5. https://www.hostinger.com/tutorials/website/improving-website-performance-leveraging-browser-cache