WHISTLEBLOWING CHANNEL PRIVACY POLICY

โปรดอ่านข้อตกลงนี้อย่างถี่ถ้วน เนื่องจากมีข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับสิทธิตามกฎหมายของคุณและการเยียวยา