Knowledge Base Articles

สามารถใช้งาน gzip ได้หือไม่ mod_gzip, mod_deflate สามารถใช้งานได้ปกติอยู่แล้ว การใช้งาน GZIP เพียงแค่เรียก function ob_start("ob_gzhandler");ที่บนสุดของสคริปส์คุณ แล้วเรียก function ob_flush(); นี้ตอนจบ สามารถตรวจสอบการทำงานว่าปกติหรือไม่ได้ที่ http://www.whatsmyip.org/http_compression/ http://www.whatsmyip.org/http-compression-test/phpgzip/

กลับ
  • php
  • my sql
  • intel
  • cloudlinux
  • nginx
  • cloudflare
  • wordpress