403 Forbidden error was encountered

ถ้าเจอ error "403 Forbidden" บนเว็บไซต์ แสดงว่าบัญของคุณโดนระงับแล้วเนื่องจากการส่งเมลล์จำนวนมาก เราจะทำให้กลับมาใช้งานได้อีกแต่ต้องแน่ใจว่าคุณจะไม่ส่งอีเมลล์จำนวนมากอีกครั้ง

ทำให้บางคนมีความสุขกันเถอะ!