Knowledge Base Articles

403 Forbidden error was encountered ถ้าเจอ error "403 Forbidden" บนเว็บไซต์ แสดงว่าบัญของคุณโดนระงับแล้วเนื่องจากการส่งเมลล์จำนวนมาก เราจะทำให้กลับมาใช้งานได้อีกแต่ต้องแน่ใจว่าคุณจะไม่ส่งอีเมลล์จำนวนมากอีกครั้ง

กลับ
  • php
  • my sql
  • intel
  • cloudlinux
  • nginx
  • cloudflare
  • wordpress