ฉันเจอ access denie เมื่อ import database ผ่ายทาง phpmyadmin

แสดงว่า MySQL query มี invalid queries ประกอบอยู่ เปิด MySQL ไฟล์ ตรวจดูว่ามีค่า 'use database' หรือคล้ายกันนี้ในไฟล์หรือไม่ ดูว่าไม่มี names/usernames/passwords ของ MySQL database เพราะการ import ไม่จำเป็นต้องใช้สิ่งเหล่านี้หรือบางทีอาจจะไม่ตรงกับ names/usernames/passwords ของ MySQL database ของ database ใหม่ก็เป็นได้ If access denied errors are displayed when you try to import MySQL backup file via phpmyadmin, most likely your MySQL query contains invalid (forbidden) queries. Please open your MySQL file and make sure there are no queries like 'use database' or similar. Also make sure your MySQL file does not contain any MySQL database names/usernames/passwords (if file is being imported from another host, most likely database name or username/password will be different here). MySQL ไฟล์ของคุณต้องมีเฉพาะ CREATE TABLE และ INSERT เท่านั้น

ทำให้บางคนมีความสุขกันเถอะ!