CPU มีการลิมิตไว้หรือไม่

อนุญาตให้ใช้ 20% ของ CPU ต่อเว็บไซต์ ถ้าใช้เกินกำหนดจะทำให้เว็บไซต์ของคุณไม่สามารถใช้งานได้ 24 ชั่วโมงหลังจากที่ใช้เกิน

ทำให้บางคนมีความสุขกันเถอะ!