cronjob ไม่ทำงาน

ถ้ารัน cronjob จาก PHP command (เช่น php -f /home/username/public_html/file.php) และไม่ได้รับ error แสดงว่าการทำงานไม่มีปัญหาใดๆ แสดงว่ามีปัญหาที่สคริปส์ เรายินดีที่จะตอบถ้าคำถามเกี่ยวกับการทำงานของเซิร์ฟเวอร์แต่ถ้าปัญหาทางด้านการโค้ดโแรแกรมเราไม่ได้ให้ความช่วยเหลือใดๆ ต้องจัดการด้วยตัวเอง สามารถหาข้อมูลเพอ่มเติมเกี่ยวกับปัญหาได้ที่ http://www.google.com/search?q=cronjob+does+not+work

ทำให้บางคนมีความสุขกันเถอะ!