จะตั้งค่า Directory Listing อย่าไร

เมื่อมีการเข้าเว็บไซต์แต่ในโฟลเดอร์ไม่มีไฟล์ index จะทำให้แสดงเฉพาะไฟล์ที่มีอยู่ในโฟลเดอร์ ถ้าไม่ต้องการให้แสดงค่าเหล่านี้เพิ่มค่าเหล่านี้บน .htaccess Options +Indexes จะเจอ error (403 - Forbidden) แทนถ้่เพิ่มบันทัดด้านล่าง Options -Indexes

ทำให้บางคนมีความสุขกันเถอะ!