จะทำการ disable magic quotes ได้อย่างไร (โดยใช้ .htaccess)

คุณจะต้องใส่บันทัดนี้ในไฟล์ .htaccess ถ้าคุณต้องการ disable magic_quotes php_flag magic_quotes_gpc off

ทำให้บางคนมีความสุขกันเถอะ!