ฉันได้รับ error 'Source file could not be read' ใน phpmyadmin

ถ้าเจอ error แบบนี้หรือคล้ายคลึงกันเมื่อต้องการ export database จาก phpMyAdmin ต้องไม่ใช้ gzip เพราะ MySQL data ไม่ต้องการ compress

ทำให้บางคนมีความสุขกันเถอะ!