ฉันได้รับ error 'User XXX already has more than max_user_connections active connections

ถ้าพบ error 'User XXX already has more than max_user_connections active connections' แสดงว่าสคริปส์ของคุณมีการติดต่อกับ database มากเกินไป(หรือมีคนใช้งานจำนวนมาก) อาจจำเป็นต้องใช้ mysql_reconnect ก่อนการเชื่อมต่อ database รวมถึง mysql_close()เมื่อไม่มีการใช้งาน connection ต่างๆ

ทำให้บางคนมีความสุขกันเถอะ!