ไม่สามารถติดตั้ง Joomla component ได้ต้องทำอย่างไร

บาง component ไม่สามารถติดตั้งได้ถ้าอัฟโหลดข้อมูลผ่านทาง browser ใช้ FTP client เพื่อทำการติดตั้งจะสะดวกกว่าและอาจจะไม่มีปัญหา

ทำให้บางคนมีความสุขกันเถอะ!