MySQL storage engine อะไรที่ใช้งานอยู่บนเซิร์ฟเวอร์

ใช้งานได้เฉพาะ MyISAM storage engine เท่านั้น อย่างอื่น InnoDB, IBMDB2I, BerkeleyDB, BlackHole และอื่นๆ ไม่สามารถใช้งานได้บนเซิร์ฟเวอร์ของเรา

ทำให้บางคนมีความสุขกันเถอะ!