ฉันต้องการตั้งค่า PHP max_input_time เป็น -1

สามารถตั้งค่า max_input_time เป็น "-1", โดยการเพิ่มบันทัดต่อไปนี้บน .htaccess php_flag max_input_time -1

ทำให้บางคนมีความสุขกันเถอะ!