สามารถติดตั้งโปรแกรม PHP modules ได้หรือไม่

เราได้ติดตั้ง popular PHP module เรียบร้อยแล้ว บาง module ไม่ได้ติดตั้งไว้ เราไม่สามารถติดตั้งให้ได้ด้วยขณะนี้

ทำให้บางคนมีความสุขกันเถอะ!