สามารถใช้งาน qsappend | QSA redirects บน .htaccess ได้ไหม

สามารถใช้งานได้ สามารถดูตัวอย่างการ redirect โดยการเปะข้อมูลไว้บน .htaccess ไฟลล์ Options +FollowSymlinks RewriteEngine on RewriteBase / RewriteCond %{HTTP_HOST} ^www\.(.+)$ [NC] RewriteRule ^(.*)$ http://%1/$1 [R=301,L] # Rewrite URL to forward to a folder RewriteCond %{REQUEST_FILENAME} !-f RewriteCond %{REQUEST_FILENAME} !-d RewriteRule ^(.*)$ foldername/$1 [L,QSA]

ทำให้บางคนมีความสุขกันเถอะ!