สามารถเปลี่ยน timezone บน .htaccess ได้หรือไม่

ถ้าไม่สามารถเปลี่ยน timezone โดย PHP function สามารถเปลี่ยนได้ที่ .htaccess ไฟล์ โดยเพิ่มโค้ดนี้ SetEnv TZ location คำแนะนำ 'location' ต้องแทนด้วย timezone ของคุณ สามารถหาได้จาก http://www.php.net/manual/en/timezones.america.php

ทำให้บางคนมีความสุขกันเถอะ!