Thank you!

การรายงานของคุณจะถูกตรวจสอบในไม่ช้า

รายงานเพิ่มเติม

เราจัดการกับการใช้งานในทางที่ผิดอย่างไร

  • Abuse Team ของเราจะตรวจสอบการรายแต่ละอันเพื่อระบุประเภทของการใช้งานในทางที่ผิด
  • ในกรณีที่สามารถประนีประนอมได้ หรือโดเมนถูกแฮ็ก จะมีการส่งคำเตือนไปยังเจ้าของโดเมน หากเจ้าของโดเมนไม่สามารถลบเนื้อหาที่ไม่อนุญาตได้ โดเมนเนมจะถูกระงับบริการ
  • ในกรณีที่เป็นการกระทำอย่างตั้งใจ เช่น ฟิชชิ่ง/มัลแวร์/419 Scam/สื่อลามกเด็ก โดเมนเนมจะถูกระงับบริการทันที

เริ่มประหยัดตั้งแต่ตอนนี้!

เว็บโฮสติงแบบ All-in-One & โดเมนเนม เริ่มต้นเพียง

฿
29
00
/เดือน